Regulamin usługi Shopperman

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2020 r. i określa warunki korzystania z usługi, w tym obowiązki Usługodawcy i Klienta, możliwość reklamacji i rozwiązywania sporów.

2. Przed skorzystaniem z usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. W przypadku braku akceptacji wskazanych zasad, proszę o niekorzystanie z usługi.

3. Stosowane w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin i złożyła zamówienie u Usługodawcy.

Komunikator – komunikator internetowy WhatsApp lub Messenger

Sklep – lokal użyteczności publicznej, obiekt handlowy, przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów.

Usługodawca – Usługodawcą jest SHOPPERMAN Jakub Nowak, NIP: 9191821906, nr tel. 781 316 036, adres e-mail: info@shopperman.pl

Zamówienie – sporządzona przez Klienta i przekazana Usługodawcy telefonicznie lub za pomocą Komunikatora, lista towarów, które Usługodawca ma zakupić na rzecz Klienta i dostarczyć pod wskazany przez Klienta adres.

4. Usługa świadczona jest na terenie miasta Lublin. Po uprzednim porozumieniu Klienta z Usługodawcą możliwe jest również świadczenie usługi poza terenem Lublina, jednak ze względu na koszty związane z większą odległością cena usługi może być wyższa niż przyjęta dla terenu miasta Lublin.

5. Usługa polega na zakupie na rzecz Klienta i dostarczeniu Klientowi wybranych przez niego towarów, z wybranej przez Klienta sieci sklepów lub innego określonego sklepu znajdującego się na terenie miasta Lublin.

6. W przypadku sklepów sieci handlowych, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru konkretnego sklepu wybranej sieci, w którym dokona zakupu zamówionych towarów na rzecz Klienta.

7. Usługa świadczona przez SHOPPERMAN Jakub Nowak, to usługa dostarczania towarów, działająca niezależnie od podanych sklepów i nie jest z nimi w żaden sposób powiązana.

8. Usługodawca nie pobiera marży na dostarczanych Klientowi towarach. Usługodawca dokonuje jedynie zakupu wybranych towarów na polecenie Klienta i na jego rzecz. Usługodawca pobiera opłatę jedynie za wykonanie usługi na rzecz Klienta.

9. Zamówienie oferowanej usługi oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz potwierdzenie wymaganego wieku zamawiającego usługę.

10. W odniesieniu do produktów, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie daty ważności wybranych produktów, dostarczenie Klientowi produktów z nienaruszonym opakowaniem oraz za transportowanie w warunkach pozwalających na zachowanie właściwości danego produktu.

11. Usługodawca nie realizuje zamówień w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku wyznaczenia innych dni wolnych od realizacji zamówień, niż określone w zdaniu poprzednim, Usługodawca umieści stosowną informację na stronie internetowej www.shopperman.pl.

II. SCHEMAT USŁUGI

1. Klient składa zamówienie telefonicznie lub za pomocą Komunikatora.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie towarów dostępnych w wybranym przez Klienta sklepie lub sieci handlowej.

4. Klient może wybrać towary z więcej niż jednego sklepu, jednak wiąże się to z dopłatą 15 zł brutto za każdy dodatkowy sklep, do którego usługodawca musi się przemieścić.

5. Zamówienie powinno zawierać wskazanie konkretnego sklepu lub sieci handlowej (w której sklepie ma być dokonany zakup towarów) oraz wskazanie wybranych towarów z określeniem ich ilości / wagi / pojemności. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych:
• adres doręczenia towarów
• numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Klientem

6. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta o możliwym czasie dostarczenia zamówionych produktów.

7. Jeśli Klient zaakceptował proponowany czas wykonania usługi, Usługodawca udaje się do wybranego przez Klienta sklepu lub sklepów i dokonuje na rzecz Klienta zakupu wybranych przez niego towarów, w czasie pozwalającym na terminową realizację zamówienia.

8. W przypadku braku w sklepie lub sieci sklepów wybranego przez Klienta towaru, Usługodawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pomocą Komunikatora, w celu uzyskania zgody Klienta na zakup zamiennika towaru pierwotnie wybranego przez Klienta lub anulowanie tego towaru z zamówienia.

9. W przypadku towarów, których cena jest określana zgodnie z wagą jednostkową i których istota na to pozwala, jeśli Klient zamawia pewną ilość sztuk zamiast określonej wagi, Usługodawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena towaru zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk takich towarów.

10. W przypadku zamówienia towarów na wagę, ze względu na istotę danego towaru, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w zamówieniu, jednak możliwie najbliższej zamawianej ilości.

11. Bezpośrednio po dokonaniu zakupu zamówionych towarów, Usługodawca w możliwie najkrótszym czasie dostarcza Klientowi zakupione towary, jednak nie dłużej niż dwie godziny od momentu zakupu.

12. W momencie dostarczenia zamówienia, Klient rozlicza się z Usługodawcą. Klient zwraca Usługodawcy koszty poniesione na rzecz Klienta, tj. zwraca kwotę wartości paragonu lub kwotę sumy wartości paragonów oraz opłaca koszt wykonanej usługi. Klient otrzymuje paragon wydany Usługodawcy w sklepie, z którego pochodzą dostarczone towary.

13. Płatności można dokonać gotówką lub płatnością bezgotówkową.

14. W momencie dostarczenia towarów, Klient powinien sprawdzić ich zgodność ze złożonym zamówieniem. Usługodawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych towarów.

15. W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia, Klient powinien niezwłocznie, telefonicznie powiadomić Usługodawcę o podjętej decyzji, jednak nie później niż dokonanie zakupu towarów na rzecz Klienta.

16. W przypadku zamówienia, którego przewidywana wartość przekroczy kwotę 300 zł brutto, Usługodawca może poprosić Klienta o dokonanie zabezpieczenia w postaci przelewu na konto Usługodawcy, w kwocie 100 zł.

17. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej towary. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać towarów, Usługodawca może odmówić wydania tych towarów.

III. CENNIK USŁUGI

1. Koszt usługi uzależniony jest od ilości zamawianych produktów.

2. Lista zakupów składa się z pozycji. Każda pozycja, to inny produkt.

3. Koszt usługi:

• do 20 pozycji na liście zakupów, koszt usługi wynosi 25 zł brutto
• powyżej 20 pozycji, koszt usługi rośnie o 5 zł brutto za każdą rozpoczętą pulę pięciu pozycji.

Przykład:
Zamówienie składa się z 7 pozycji: koszt usługi wynosi 25 zł
Zamówienie składa się z 11 pozycji: koszt usługi wynosi 25 zł
Zamówienie składa się z 19 pozycji: koszt usługi wynosi 25 zł
Zamówienie składa się z 20 pozycji: koszt usługi wynosi 25 zł
Zamówienie składa się z 22 pozycji: koszt usługi wynosi 30 zł
Zamówienie składa się z 25 pozycji: koszt usługi wynosi 30 zł
Zamówienie składa się z 26 pozycji: koszt usługi wynosi 35 zł
Zamówienie składa się z 30 pozycji: koszt usługi wynosi 35 zł

4. Każda pozycja może obejmować maksymalnie 6 sztuk danego produktu. Jeśli wskazana ilość danego produktu jest większa, nadwyżka tworzy nową pozycję na liście zakupów. Waga pojedynczego produktu nie może przekraczać 2 kg.

Przykład:
Pozycja zawiera osiem opakowań 1kg mąki. Dwa opakowania będące nadwyżką, tworzą już nową pozycję.

5. Waga danej pozycji nie może przekraczać 12 kg. W przeciwnym razie nadwyżka tworzy nową pozycję na liście zakupów.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę i zaakceptowaniu przez Klienta dostarczonych mu towarów, Klient traci prawo odstąpienia od umowy.

V. REKLAMACJA

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: info@shopperman.pl

3. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
• imię i nazwisko Klienta
• adres e-mail
• numer telefonu
• adres dostarczenia towarów
• datę dostarczenia towarów
• uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (właściwości towaru, usługi Usługodawcy)

4. W przypadku reklamacji dotyczącej istoty dostarczonych towarów, Usługodawca jest podmiotem kontaktowym dla Klienta w zakresie przyjęcia i przekazu reklamacji do danego Sklepu lub sieci sklepów, pośrednicząc w procesie rozpatrywania reklamacji.

5. W przypadku towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Usługodawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia realizacji Zamówienia.

6. Usługodawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail lub telefonicznie.

VI. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, na stronie internetowej www.shopperman.pl, będzie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach.

3. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, skorzystanie z usług Usługodawcy nie będzie możliwe.

4. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

VII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) oraz innych odpowiednich ustaw.

2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. W razie sporu z Usługodawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich
jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Usługi, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Scroll Up